image
Kunsten i skolen
  • Log på
  • Søg
  • Kontakt
  • Udskriv
  • Sitemap

Kunsten i kirken og på nettet

Indledning

Projektet om kunsten i kirken og på nettet er oprindeligt tænkt som et indspil i Religionslærerforeningens årlige afvikling af Religionernes Dag, der i 2010 havde Kunst og Religion som overordnet tema. Til det formål blev der oprettet en hjemmeside, www.kunstenikirken.dk, hvor de deltagende klasser fik mulighed for at præsentere resultatet af deres arbejde. Denne hjemmeside udbygges løbende, når klasser deltager i lignende projekter.


Idé

Ideen til projektet kommer dels fra den canadiske litterat og teolog Northrop Frye, der i bogen "Den store kode" argumenterer for, at ingen mennesker kan forstå den vestlige kultur uden at have et grundigt kendskab til de bibelske fortællinger og de kristne grundpointer, dels fra et konkret undervisningsprojekt med titlen "En skoledag i kirken" i Skole-Kirke-Samarbejdet i Syddjurs Provsti.

En del af Fryes argumentation går på, at vestlig kunst og kultur er så gennemsyret af bibelske motiver og temaer, at man ikke forstår den uden kendskab til den kode, som hele det bibelske univers kan siges at være udtryk for. I en ny bog, "Kristendommens retorik. Den kristne digtnings billedformer" udfolder den danske litteraturprofessor Erik A. Nielsen dette ved at beskrive den kristne billedverdens betydning for sproget, vi dagligt benytter os af. Erik A. Nielsens pointe heri er, at Fryes synspunkt ikke blot angår kunsten, men også selve sproget.

 Projektet er således et oplæg til at give eleverne nogle eksempler herpå.

Projektet "En skoledag i kirken", som der kan læses mere om på hjemmesiden, der omfatter oplæg til arbejde med alle skolens fag, således at lærer, præst og elever selv kunne sammensætte skemaet for en skoledag. I nærværende projekt står der alene religion og billedkunst på skemaet, fordi emnet for undervisningen er kunsten i den lokale kirke og dens relation til de bibelske fortællinger og til kristendommen i almindelighed.